Loading...

Biogazownia

Biogazownia Rolnicza o mocy do 499kW


Projekt polegał na budowie biogazowni wraz z agregatem ko-generacyjnym oraz suszarnią profermentu. Biogazowania jest obiektem produkującym energię elektryczną oraz nawóz ekologiczny poprzez proces fermentacji beztlenowej w oparciu na różnych substratach. W procesie zagospodarowane są odpady produkcji rolniczej, które bez przetworzenia znajdują ograniczone zastosowanie i nie są należycie wykorzystane, oraz substraty pochodzenia roślinnego m.in. kiszonka z trawy, kukurydza, wysłodki buraczane oraz wytłoki jabłkowe jak i również z pochodzenia zwierzęcego m.in. gnojowica i obornik. W przedmiotowym procesie technologicznym substraty pochodzenia organicznego zasilają biogazownię bez emisji szkodliwych substancji.


Biogaz(metan) stworzony podczas fermentacji będzie służył do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Wyprodukowany prąd zostanie wykorzystany na potrzeby funkcjonowania Biogazowni oraz nadwyżki będą sprzedawana do Zakładu Energetycznego i odprowadzone do sieci energetycznej. Zaś wyprodukowane w procesie technologicznym ciepło zostanie wykorzystane w hali suszarni biomasy, oraz do ogrzewania zbiorników i procesu fermentacji.


Pozostałości z procesu produkcyjnego, gromadzone w zamkniętym zbiorniku na terenie zakładu, będą wykorzystywane jako nawóz ekologiczny na polach.
Cele projektu to:

1. Zagospodarowanie odpadów rolniczych.

  2. Wyprodukowanie wartościowego, organicznego oraz suchego nawozu.

  3. Wytworzenie czystej energii elektryczna i cieplnej.

  4. Zasilenie zasobów energii sieciowej za pomocą nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej z OZE.

  5. Wzrośnięcie opłacalności produkcji rolniczej w najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia.

  6. Zmniejszenie emisji Co2.

  7. Zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego.

  8. Ochrona zdrowia człowieka.


W efekcie realizacji przedsięwzięcia rocznie wyprodukowane będzie 3 992 MWh czystej energii elektrycznej oraz 4 632 MWh czystej energii cieplnej.

Projekt wywoła efekt w postaci redukcji rocznej emisji CO2 o 5 667.92 ton a zastosowanie procesu skojarzonego wytwarzania energii przyniesie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 9056.08 GJ.


Wartość całości projektu to 16,300,000PLN w tym wkład z POliŚ 45.85% i NFOŚiGW 54,17%.