Loading...

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu:

Nazwa: Marian Janiszek i Wspólnicy MAR-ROM Sp. z o.o.
Adres zakładu: ul. Tokarska 3, 26-616 Radom, województwo mazowieckie
Telefon: +48 (48) 332 94 90
Telefon kom.: +48 507 167 345
WWW: www.marrom.pl
e-mail: mariusz@marrom.pl
NIP: 7990000421
Regon: 670502760
KRS: 0001009996

2. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości
znajdujących się z zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138)
Baza i rozlewnia gazu płynnego w Radomiu przy ul. Tokarskiej 3 została zaliczona do zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i podlega przepisom w tym zakresie.
Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia właściwym organom, tj. Mazowieckiemu Komendantowi
Wojewódzkiemu PSP oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, zgodnie
z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) i przekazał im opracowany Program zapobiegania awariom.
Prowadzący zakład, z uwagi na zaliczenie zakładu jako zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, opracował i przedłożył Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska raport o bezpieczeństwie, zgodnie z art. 253 i art. 254 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

3. Opis działalności zakładu:

Baza i rozlewnia gazu płynnego w Radomiu, prowadzona przez Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna
„MAR-ROM, zajmuje się:

 • magazynowaniem gazu płynnego,
 • rozlewem gazu do butli 33kg, 11kg oraz do butli turystycznych o masie gazu mniejszej niż 11 kg,
 • dystrybucją gazu płynnego w butlach 33 kg, 11 kg oraz butli turystycznych o masie gazu mniejszej niż 11 kg do odbiorców indywidualnych i hurtowych,
 • przeładunek gazu z cystern kolejowych (do 12 szt. takich cystern na bocznicy kolejowej) lub autocystern (do 1 szt. takiej cysterny na stanowisku) do zbiorników magazynowych,
 • napełnianiem cystern samochodowych (do 1 szt. takiej cysterny na stanowisku) gazem płynnym C3-C4, co należy do części magazynowo – dystrybucyjnej gazu płynnego (do odbiorców końcowych i instalacji grzewczych / przydomowych zbiorników gazu).

Firma zajmuje się magazynowanie skrajnie łatwopalnych gazów skroplonych takich jak: propan, butan,
propan-butan, oraz nalewu tych gazów do butli lub autocystern.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do ZDR, z uwzględnieniem ich nazw, kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują:

Na terenie terminala mogą występować następujące substancje niebezpieczne:

 • PROPAN (C3H8) – gaz bezbarwny o słabym zapachu podobnym do gazu ziemnego, substancja skrajnie łatwo palna, tworząca z powietrzem mieszaniny wybuchowe, w wysokich stężeniach działa słabo drażniąco, słabo narkotyczne oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza, bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

Temperatura wrzenia: – 42 oC
Temperatura samozapłonu: 470 oC
Granice wybuchowości z powietrzem 2,1% – 9,5% obj. [50-340 g/m3]
Gęstość par względem powietrza: 1,55 (powietrze = 1)

Numer CAS: 74-98-6
Numer UN (ONZ): 1978
Numer RTECS: TX 2275000
Numer indeksowy: 601-003-00-5
Numer WE (EINECS): 200-827-9

Klasyfikacja wg zagrożenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):

wynikające z właściwości fizykochemicznych:

Gaz łatwopalny: Flam. Gas 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz) Gaz   pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem). Gaz skroplony

dla człowieka: Nie sklasyfikowano

dla środowiska: Nie sklasyfikowano

 • BUTAN (C4H10) – gaz bezbarwny o słabym zapachu podobnym do gazu naturalnego, substancja skrajnie łatwo palna, tworząca z powietrzem mieszaniny wybuchowe, w wysokich stężeniach działa słabo drażniąco, słabo narkotyczne oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza, bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

Temperatura wrzenia: – 0,5 oC
Temperatura samozapłonu: 405 oC
Granice wybuchowości z powietrzem: 1,5% – 8,5 % [39-206 g/m3]
Gęstość par względem powietrza: 2,08 (powietrze = 1)

Numer CAS: 106-97-8
Numer ONZ (UN): 1011
Numer RTECS: EJ4200000
Numer indeksowy: 601-004-00-0
Numer WE (EINECS): 203-448-7

Klasyfikacja wg zagrożenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):
wynikające z Gaz łatwopalny: Flam. Gas 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz)
właściwości
fizykochemicznych:
Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem;
ogrzanie grozi wybuchem). Gaz skroplony
dla człowieka: Nie sklasyfikowano
dla środowiska: Nie sklasyfikowano

 • PROPAN – BUTAN /LPG/ mieszanina – substancja skrajnie łatwo palna, gaz skroplony bezbarwny, bezwonny a z dodatkiem chemicznego dodatku o ostrym nieprzyjemnym zapachu umożliwia identyfikacje jego obecności, właściwości mieszaniny zależne od proporcji jej składników, cięższa od powietrza, gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń i w zagłębieniach terenu, gaz działa dusząco, mogą wystąpić problemy z oddychaniem, senność, przyspieszenie oddechu, bóle i zawroty głowy, w wysokich stężeniach zaburzenia orientacji, wymioty i utrata przytomności.

Numer CAS: 68476-85-7 
Numer ONZ (UN): 1965
Numer indeksowy: 649-2006
Numer WE (EINECS): 270-704-2

Klasyfikacja wg zagrożenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):

wynikające z właściwości fizykochemicznych: Gaz łatwopalny: Flam. Gas 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz) Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem). Gaz skroplony
dla człowieka: Nie sklasyfikowano
dla środowiska: Nie sklasyfikowano

Łącznie na terenie zakładu w zbiornikach magazynowych oraz cysternach kolejowych i autocysternach może znajdować się ok 1040 Mg gazu płynnego.

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Informacja dotycząca sposobów ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii:

 • wykrycie przez systemy zabezpieczeń lub zauważenie przez osoby przebywające na terenie Bazy i rozlewni gazu powstałego zagrożenia,
 • uruchomienie alarmowania automatycznie bądź ręcznie czego skutkiem będzie zadziałanie sygnału
  alarmowego (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut) lub przekazanie informacji przy pomocy wewnętrznej sieci telefonicznej, w ostateczności osobiście Kierownikowi Bazy i rozlewni, Kierownikowi Bocznicy i Rozlewni, Prezesowi Zarządu,
 • sygnał alarmowy spowoduje wszczęcie postępowania pracowników zgodnie z Wewnętrznym Planem
  Operacyjno-Ratowniczym, a jednocześnie docierając do osób mogących przebywać na terenie Bazy
  i rozlewni, sąsiadujących firm oraz lokalnej społeczności informuje o wystąpieniu awarii przemysłowej,
 • przekazanie szczegółowych informacji dotyczących powstałego zagrożenia sąsiednim firmom (podmiotom) odbywać będzie się drogą telefoniczną lub osobiście,
 • kolejne ostrzeżenia przekazywane będą przez służby przybyłe na miejsce zdarzenia (Państwową Straż Pożarną, Policję) według zaleceń kierującego działaniem ratowniczym.

 Informacja dotycząca sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

 • po ostrzeżeniu o wystąpieniu awarii przemysłowej (trzyminutowy modulowany dźwięk syreny) zachowaj spokój,
 • nie zbliżaj się do terenu Bazy i rozlewni a wręcz przeciwnie oddal się od miejsca zagrożenia prostopadle do kierunku wiatru,
 • w przypadku wyczucia zapachu gazu, nie używaj otwartego ognia oraz urządzeń które mogą zaiskrzyć,
 • wyeliminuj źródła zapłonu w swym obejściu gospodarskim lub domu, wyłącz urządzenia elektryczne i
  gazowe,
 • zabezpiecz zwierzęta domowe lub hodowlane w budynkach inwentarskich,
 • ukryj się w budynku z dala od otworów okiennych i drzwiowych,
 • oczekuj na dalsze dyspozycje wydawane przy pomocy rozgłośni radiowych przez odpowiednie służby
  ratownicze tj. Policję lub Państwową Straż Pożarną,
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji, zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody,
 • stosuj się do poleceń kierującego akcją ratowniczą,
 • czekaj na odwołanie alarmu – trzyminutowy ciągły dźwięk syreny, komunikaty służb lub pracowników.

6. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii:

Na podstawie prawdopodobnych i możliwych do wystąpienia scenariuszy zdarzeń awaryjnych, których
prawdopodobieństwo zaistnienia związane jest z podstawowymi zagrożeniami występującymi w zakładzie a poziom ryzyka jest najwyższy, wybrano 16 reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych (RZA), których zidentyfikowane skutki stwarzają określone zagrożenie poza terenem zakładu. Na podstawie wybranych zdarzeń powstały scenariusze poważnych awarii przemysłowych przedstawione poniżej.

 

Nr scenariusza: 1

Miejsce wystąpienia: kolejowe stanowisko rozładunku gazów skroplonych.
Opis zdarzenia awaryjnego: Uszkodzenie węża elastycznego na stanowisku przeładunkowym.
Uwolniona substancja niebezpieczna: skrajnie łatwopalny gaz skroplony (propan, propan-butan, butan).
Opis scenariusza: Uszkodzenie węża elastycznego na stanowisku przeładunkowym.

Zasięg nadciśnienia przy wybuchu chmury parowej uVCE:

Zasięg promieniowania cieplnego i odłamkowania przy wybuchu typu BLEVE:

Zasięg nadciśnienia przy wybuchu typu BLEVE:

Zasięg oddziaływania efektu toksycznego zgodnie z kryteriami PAC:

Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii:

 • awaryjne zatrzymanie procesów,
 • zamknięcie zaworów odcinających / odcięcie instalacji,
 • uruchomienie sygnalizacji akustycznej / syreny alarmowej,
 • wezwanie służb ratowniczych,
 • powiadomienie sąsiednich podmiotów,
 • w przypadku pożaru – uruchomienie instalacji zraszaczowej płaszcza cysterny kolejowej,
 • ewakuacja pozostałych cystern kolejowych,
 • ewakuacja ludzi i pojazdów z terenu zakładu,
 • współdziałanie ze służbami ratowniczymi.