Loading...

Bezpieczeństwo

INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
dla
ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO
w trakcie uzyskiwania statusu
ZAKŁADU WYSOKIEGO RYZYKA
Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM
Oddział w Radomiu
ul. Tokarska 3

 Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład  Radomski
Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, num telefonu/faksu i adres e-mail  Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR – ROM 26 – 505 Orońsko, Dobrut 18 B tel. 48 / 618 41 91 fax. 48 / 618 42 55 e-mail: biuro@marrom.pl
 Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład    o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku lub inny zakład sąsiadujący Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR – ROM Oddział w Radomiu przy ul. Tokarskiej 3 www.marrom.pl
tel. 48 / 332 94 90 fax. 48 / 332 09 10 e-mail: mariusz@marrom.pl
Kierujący Zakładem MARIUSZ JANISZEK – współwłaściciel
Adres siedziby Zakładu Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM

ul. Tokarska 3

26-616 Radom

Telefon tel. +48 48 332 94 90,

mobile: +48 500 219 990

Fax 48 332 09 10
WWW www.marrom.pl
e-mail mariusz@marrom.pl
NIP 799 000 04 21
REGON 670502760

 

Zakład MAR-ROM Oddział w Radomiu, z uwagi na maksymalne ilości magazynowanego gazu płynnego, przekraczające wartości progowe wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138), zaklasyfikowany został do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład MAR-ROM Oddział w Radomiu podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia właściwym organom,
o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2020 r., poz. 1219) oraz opracował i przekazał im Program zapobiegania awariom, Raport
o bezpieczeństwie, Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, a także informacje do opracowania Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Z uwagi na lokalizację zakładu, w sprawach dotyczących przeciwdziałaniu wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładzie prowadzi Komendant Miejski PSP w Radomiu z udziałem przedstawicieli Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

 1. Charakter prowadzonej działalności zakładu

Zakład zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego dostarczanego cysternami transportem drogowym i kolejowym.

Dystrybucja polega na rozlewaniu gazu do butli oraz tankowaniu cystern samochodowych.

Podstawową działalnością bazy przeładunkowej gazu płynnego jest przepompowanie gazu
z cysterny kolejowej lub autocystern do zbiorników magazynowych oraz zasilanie w gaz rozlewni lub dystrybucja gazu do odbiorców za pomocą autocystern.

Podstawową działalnością rozlewni gazu płynnego jest napełnianie gazem zbiorników (głównie 11 kg), składowanie butli w magazynie oraz dystrybucja do odbiorców hurtowych lub indywidualnych.

 

Przedmiotowy zakład na swoim terenie prowadzi działalność w zakresie:

 • rozlewania gazu płynnego do przenośnych butli gazowych,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej gazu w butlach,
 • dystrybucji gazu płynnego do zbiorników LPG.

 

 1. Rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń

Na terenie zakładu znajdują się następujące obiekty powiązane z procesem technologicznym
i obsługą obiektów w zakresie wykorzystywania gazu płynnego (propan-butan, propan):

 • zbiorniki magazynowe gazu naziemne (2×50,4 m3),
 • zbiorniki magazynowe gazu zakopcowane (2×197 m3),
 • pompownia technologiczna gazu płynnego,
 • stanowisko przeładunkowe autocystern,
 • front rozładunkowy cystern kolejowych,
 • budynek rozlewni ze stacją napełniania butli (SNB),
 • wiata magazynowa butli propan-butan o pow. 450 m2 (głównie 11 kg butle; powierzchnie na butle puste i napełnione są odgrodzone i odpowiednio zabezpieczone),
 • zbiornik naziemny gazu (4,85 m3) do zasilania kotłowni CO zlokalizowanej w budynku administracyjno-biuro

 

System zabezpieczeń obiektów i instalacji:

W celu niedopuszczenia do powstania na terenie zakładu awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej potencjalnych skutków zastosowano niżej wymienione środki bezpieczeństwa:

 • monitoring procesowy i automatykę zabezpieczającą,
 • system detekcji gazów palnych w rozlewni,
 • zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiorników magazynowych i autocystern,
 • zabezpieczenia przed niedopuszczalnymi wzrostami ciśnienia,
 • zawory nadmiernego wypływu, odcinające oraz zawory bezpieczeństwa na zbiornikach,
 • instalację wentylacji awaryjnej w rozlewni,
 • instalację zraszaczową stanowisk przeładunkowych, rozlewni i magazynu butli oraz stacjonarne działko wodno-pianowe i kurtyny wodne,
 • sieć wodociągową z hydrantami zewnętrznymi,
 • gaśnice i agregaty gaśnicze,
 • przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,
 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 • instalację odgromową i uziemiającą,
 • instalację elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożonych wybuchem,
 • system monitoringu CCTV,
 • ochronę fizyczną.
 1. Rodzaj i ilość substancji niebezpiecznej oraz charakterystyka fizykochemiczna, pożarowa i toksyczna tych substancji

 

Na terenie zakładu występuje gaz płynny (propan-butan, propan) jako substancja niebezpieczna.

Łączna pojemność zbiorników na gaz skroplony wynosi 499,65 m3.

Maksymalna pojemność użytkowa zbiornika wynosi ok. 85% pojemności nominalnej – stan napełnienia zbiorników jest stale monitorowany.

Dodatkowo gaz magazynowany jest w butlach w wiacie magazynowej (stanowisko magazynowe butli przenośnych pełnych i pustych), a także okresowo na terenie bazy w autocysternach.

 

Maksymalna ilość gazu płynnego na terenie zakładu wynosi: 302,8 Mg

 

Najważniejsze parametry fizykochemiczne propanu-butanu wskazano w tabeli poniżej.

Parametr Wartość – charakterystyka
Postać fizyczna, barwa, zapach W warunkach normalnych – bezbarwny gaz, cięższy od powietrza,
o słabym zapachu
Temperatura wrzenia -42 do +6 °C
Gęstość gazu 1,97 g/dm3 w temp. 0 °C

cieczy 0,56-0,57 g/cm3 w temp. -42 °C

Gęstość gazu względem powietrza 1,55 do 2,05
Temperatura samozapłonu 365 °C
Stabilność Gaz stabilny w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia
Granice wybuchowości 1,5-13,5 % obj.
Reaktywność Substancja chemicznie stabilna. Nie działa korodująco na metale
Grupa i klasa temperaturowa IIA T2

   Tabela  Właściwości fizykochemiczne propan-butanu

Kategoria zagrożenia (zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE):

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz

H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

H350 – Może powodować raka

H340 – Może powodować wady genetyczne

Zagrożenia pożarowe:

Gaz skrajnie łatwopalny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W fazie gazowej cięższy od powietrza, może zalegać w zagłębieniach terenu.

Zagrożenia dla zdrowia:

W wysokich stężeniach działa słabo drażniąco, narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

Zagrożenie dla środowiska:

Produkt nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego.

 1. Główne scenariusze awarii przemysłowej:

Potencjalne zagrożenie poważaną awarią przemysłową może mieć miejsce w wypadku niekontrolowanego uwolnienia gazu płynnego. W wypadku zapłonu, zależnie od okoliczności może dojść do pożaru polowego lub strumieniowego. Oddziaływanie ognia na zbiorniki, cysterny drogowe lub kolejowe może spowodować eskalację zdarzeń aż do wystąpienia zjawiska BLEVE. Kulisty pożar oraz miotane fragmenty zbiorników mogłyby spowodować znaczne szkody na terenie zakładu oraz
w jego otoczeniu.

Powyższe zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie pracowników zakładu i innych osób, jego instalacje i mienie, a także na jego otoczenie.

Dla zakładu przeprowadzono analizę ryzyka w tym prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej na terenie zakładu. Szczegółowy wykaz scenariuszy awaryjnych został zawarty
w Raporcie o Bezpieczeństwie i jest dostępny do wglądu w siedzibie zakładu.

 1. Działania, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii:

 

Działania ratownicze zarówno w przypadku wycieku gazu, jak i pożaru, mają na celu przede wszystkim likwidację źródła emisji – odcięcie dopływu gazu do miejsca wycieku. W ten sposób należy prowadzić również działania gaśnicze – nie należy gasić pożaru gazu w inny sposób niż odcięcie jego dopływu do miejsca emisji, chyba że zagraża on bezpośrednio życiu ludzi. Ww. działania prowadzone będą za pośrednictwem technicznych systemów zabezpieczeń (systemy detekcji i kontroli parametrów pracy instalacji z ręcznymi i automatycznymi zaworami) oraz pracowników obsługujących instalacje. Dodatkowo przewiduje się ochronę sąsiednich instalacji i obiektów – ograniczenie eskalacji zdarzeń awaryjnych za pomocą instalacji zraszaczowej, stacjonarnego działka wodno-pianowego, hydrantów. Ograniczenie skutków awarii będzie jednocześnie realizowane poprzez alarmowanie sąsiednich podmiotów i mieszkańców (narażonych na negatywne skutki awarii) oraz zewnętrznych służb ratowniczych (Państwową Straż Pożarną).

Gazy węglowodorowe magazynowane na terenie zakładu, z uwagi na swoje właściwości, nie powodują skażenia środowiska:

 • gaz płynny nie jest substancją toksyczną,
 • gaz płynny nie reaguje z wodą,
 • gaz płynny nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna dla środowiska.

W związku z powyższym nie ma konieczności podejmowania dodatkowych zadań, w celu przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, nie zachodzi także potrzeba określenia sposobów neutralizacji substancji lub poawaryjnej remediacji gleby.

Podstawową zasadą postępowania poawaryjnego jest ograniczenie do minimum powstałych szkód oraz niedopuszczenie do ich negatywnego oddziaływania dla zdrowia, mienia i środowiska. Po zakończeniu działań ratowniczych podjęte zostaną czynności zabezpieczające miejsce awarii oraz uniemożliwiające jej ponowne wystąpienie.

 

 1. Sposoby ostrzegania okolicznej ludności oraz pracowników sąsiednich przedsiębiorstw:

 

Sygnały alarmowe dla ludności oraz pracowników sąsiednich zakładów generowane są za pomocą syreny ręcznej przez służbę ochrony. Alarm jest ogłaszany dźwiękami przerywanymi. Dźwięki trwające 10 sekund są powtarzane przez 3 minuty z przerwami trwającymi 15 – 20 sekund. Poza sygnałami alarmowymi komunikaty mogą być rozgłaszane z ruchomych środków transportowych
z urządzeniami nagłaśniającymi przez Policję.

Odwołanie alarmu następuje tymi samymi środkami, którymi alarm został ogłoszony, sygnałem ciągłym nadawanym przez 3 minuty oraz przy pomocy komunikatów z urządzeń nagłaśniających.

 1. Sposoby postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

 

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii np.: unoszącego się dymu, wzmożonego ruchu pojazdów służb ratowniczych lub w przypadku usłyszenia sygnału alarmowego (dźwięku syreny) lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie należy:

Po usłyszeniu sygnału alarmowego:

 • Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi,
 • Postępować zgodnie z instrukcjami ogłaszanymi przez służby ratownicze, a na terenie innych zakładów pracy – zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno-ruchowymi.

Przebywając na terenie otwartym:

 • zwróć uwagę na kierunek wiatru,
 • opuść zagrożony teren, oddalając się od rozlewni, przeciwnie lub prostopadle do kierunku wiatru,
 • nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia,
 • postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

 • włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
 • w razie potrzeby uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi,
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.

Wychodząc z domu nie zapomnij zabrać ze sobą:

 • zestaw pierwszej pomocy i inne niezbędne środki medyczne (w przypadku szczególnej choroby leki!!!), recepty do realizacji,
 • okulary lub soczewki kontaktowe,
 • woda butelkowana,
 • odzież na zmianę,
 • w miarę możliwości śpiwór,
 • klucze do domu i samochodu,
 • dla małych dzieci: preparaty mleko zastępcze, pieluszki, butelki, mleko w proszku, zabawki, inne środki szczególnej potrzeby;

Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.

 

Szczegółowe instrukcje dla okolicznej ludności, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w zagrożonym obszarze, określi kierujący działaniami ratowniczymi.

 

Telefony alarmowe instytucji zewnętrznych

 

Lp.

 

Nazwa instytucji

 

Nr telefonu

1 2 3
1 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu 998 / 112
2 Pogotowie Ratunkowe, Zespoły Ratownictwa Medycznego 999 / 112
3 Policja 997 / 112
4 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
5 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie tel. sekretariat: (22) 55 95 104
 

6

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura

w Radomiu

(48) 364 00 46

(48) 364 00 47

7 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Radom (48) 362 01 21
8 Gmina Kowala – zarządzanie kryzysowe (48) 617 72 65